Tieto právne upozornenia boli napísané vo francúzštine. Preklad týchto právnych oznámení do iných jazykov uvedených nižšie môže obsahovať chyby vo výklade, pretože boli preložené automaticky. Presné texty nájdete vo francúzskej verzii.

Právne upozornenia a podmienky

Nasledujúce zmluvné podmienky upravujú všetko používanie stránky isindexed.com.

Prevádzka stránky

 • Spoločnosť: SAS QUIRECHERCHE
 • Siret: 54002153200028
 • Adresa: 4 bis avenue notre dame, 06000, Nice

Riaditeľom publikácie je: Stephane Madaleno

Dodávateľ riešenia isindexed.com

Sprostredkovateľom, ktorý službu fakturuje (predávajúci), je spoločnosť Fastspring:

 • Spoločnosť: FastSpring
 • Adresa: 801 Garden Street, Suita 201, Santa Barbara, CA 93101, USA
 • mail: podpora@fastspring.com

Ako oficiálny predajca je FastSpring zodpovedný za výber, podávanie a odvádzanie dane z obratu prostredníctvom našej platformy.

FastSpring vypočítava dane v reálnom čase na základe polohy zákazníkov a typu produktu, ktorý kupujú. FastSpring automaticky uplatňuje tieto dane pri pokladni, ako to vyžadujú miestne predpisy v krajine zákazníka.  V prípade akejkoľvek zmeny vo fakturácii môžete kontaktovať podporu priamo na adrese: podpora@fastspring.com. Faktúry pravidelne dostávate e-mailom a budú k dispozícii aj vo vašom účte na adrese: https://tool.isindexed.com/kredity/kúpiť.

Ubytovanie

 • Spoločnosť: OVH
 • RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
 • Sídlo: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francúzsko
  OVH SAS je dcérskou spoločnosťou OVH Groupe SA, spoločnosti registrovanej v Lille RCS pod číslom 537 407 926 so sídlom na 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

 

Zákaznícka podpora

Zákaznícku podporu môžete kontaktovať týmito dvoma spôsobmi:

Podmienky používania

Súhlasom s týmito Podmienkami alebo prístupom alebo používaním isindexed.com máte viac ako 18 rokov.

VVyhlasujeme a potvrdzujeme, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimia že údaje, ktoré uvediete pri registrácii do služby, sú presné, úplné a že máte právo ich používať. Ak sa registrujete na isindexed.com v mene korporácie alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať túto entitu a jej pridružené spoločnosti k týmto Podmienkam, v takom prípade sa použijú výrazy „vy“, „vaše“ alebo spoločníci budú označovať tento subjekt a jeho pridružené spoločnosti. Ak takéto oprávnenie nemáte, alebo ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nesmiete s týmito Podmienkami súhlasiť a nesmiete používať Služby isindexed.com.

1. POPIS SLUŽBY A POUŽÍVANIA

1.1 – „Služba“ isindexed.com je služba, ktorej hlavným cieľom je kontrolovať indexovanie vašich stránky vo vyhľadávači Google.

1.2 – „Služba“ isindexed.com, nástroje a API isindexed.com a API spojenie s isindexed.com sa vám poskytuje prostredníctvom lokality podľa zakúpeného balíka vrátane všetkého softvéru, údajov, textu a iného obsahu sprístupneného prostredníctvom lokality alebo vyvinutého prostredníctvom lokality isindexed.com. Všetky nové funkcie pridané alebo rozširujúce Službu tiež podliehajú týmto Podmienkam.

1.3 – isindexed.com robí všetko pre to, aby bola služba dostupná tak, ako je uvedené v príslušnom pláne služieb, s výnimkou: plánovaného odstávky alebo akejkoľvek nedostupnosti spôsobenej okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

2. SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

2.1 Pri poskytovaní Služby vám budeme udržiavať primerané administratívne, fyzické a technické záruky na ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity vašich údajov a osobných údajov vašich koncových používateľov.  Tieto záruky zahŕňajú šifrovanie vašich údajov počas prenosu (pomocou SSL alebo podobných technológií).

3. ÚČTOVANIE, ZMENY PLÁNU A PLATBY

3.1 – Služba isindexed.com je sprístupnená na priebežnom princípe s kreditmi.

3.2 – Fakturácia. isindexed.com využíva sprostredkovateľa tretej strany fastspring.com riadiť spracovanie kreditných kariet MASTERCARD, VISA a PAYPAL. Môžete si prečítať všeobecné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov tohto sprostredkovateľa fastspring.com. Tieto podmienky budú predložené aj pri platbe.

Viac informácií o našich fakturačných postupoch a vašich osobných údajoch na isindexed.com nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

3.5 – Spôsob platby. Na predplatenie služby je potrebná platná kreditná karta. Sprostredkovateľ fastspring.com vám používanie služby účtuje prostredníctvom zabezpečenej online služby.

4. ZMENY

4.1 – isindexed.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia upraviť alebo nahradiť túto zmluvu. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny v tejto zmluve. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy predstavuje prijatie týchto zmien. indexmenow.com môže podobne v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú podliehať zmluvným podmienkam tejto zmluvy.

5. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ A PRAVIDLÁ VRÁTENIA PEŇAZÍ

5.1 – Povaha Služieb poskytovaných so spracovaním úlohy indexovania neumožňuje právo na odstúpenie od zmluvy. Zmluva je teda definitívne uzavretá, len čo zákazník požiada o test nečinnosti podľa spôsobov uvedených v týchto VOP.

6. ODMIETNUTIE SLUŽBY

6.1 – Vyhradzujeme si právo odmietnuť, zrušiť alebo pozastaviť službu podľa vlastného uváženia.

7. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

7.1 – isindexed.com nemôže niesť zodpovednosť za výpadky systému, zlyhania alebo stratu údajov. Nemôžeme niesť zodpovednosť za vopred stanovený odhad ziskov, ktoré by zákazník získal, keby isindexed.com fungoval.

Nedodržanie podmienok bude mať za následok automatickú deaktiváciu príslušného účtu. Vyhradzujeme si právo zrušiť akýkoľvek účet, bez upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, bez náhrady, ako napr isindexed.com počúvaj.